Правила прийому до ДНЗ "ВПУ №11 м.Хмельницького" на 2017-2018 навчальний рік

                  ПРАВИЛА

  прийому до Державного

  навчального закладу

  «Вище професійне училище №11

  м.Хмельницького»

  на 2018 рік

   

  І. Загальна частина

  1.1. На навчання до Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» (далі – ДНЗ «ВПУ № 11                                м. Хмельницького») приймаються громадяни України.

  1.2. Абітурієнти мають рівні права при вступі до ДНЗ «ВПУ № 11                                  м. Хмельницького» відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

  Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1.3. Прийом до ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «кваліфікований робітник».

  1.4. Прийом до ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України.

   1.5.    Прийом до ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» понад регіональне/державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

   

  ІІ. Приймальна комісія

   

  2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна комісія.

  2.2. Склад приймальної комісії:

  Голова – В.М. Селізар,  директор ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького»

  Заступник голови: заступник директора з ВР Р.М. Семенюк

  Члени комісії: заступник директора з НВР І.В. Вознюк

                            заступник директора з НР С.І. Дригула

                            головний бухгалтер Н.В. Киричук

                            старший майстер В.К. Гайдук

                            секретар навчальної частини І.М.Первак

                            методист Л.А. Кедис

                            практичний психолог Л.М.Басіста

                            соціальний педагог Л.І. Ольхова

                            медсестра Н.В. Вальгуш

                            майстер в/н В.Г.Ізографов

                            майстер в/н О.А.Холодюк

                            майстер в/н  М.М.Кущ

                            майстер в/н  К.В.Гринчук

                            майстер в/н  Г.В.Белінська

                            майстер в/н В.М.Семенюк

                            майстер в/н М.Л.Мазуркевич

                            майстер в/н А.М.Павлишин

  2.3. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі Типових правил,   затверджуються  керівником навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

  2.4. Приймальна комісія:

  - організовує прийом заяв та документів;

  - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

  - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

  - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

  - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

  2.5. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди .

  2.6. ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» здійснює підготовку за наступними професіями:

  на базі базової загальної середньої освіти, термін  навчання 3 роки:

   

  7231, 8211 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар – 30 осіб

  7221, 7212 Рихтувальник кузовів. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 30 осіб

  7231, 7221 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Рихтувальник кузовів – 30 осіб

  4121,4131 Офісний службовець (бухгалтерія ).Агент з постачання – 30 осіб

  Разом: 120 осіб

  на базі повної загальної середньої освіти, термін навчання 1-1,5 року:

   

  7231, 8211 Слюсар з ремонту  колісних транспортних засобів Токар – 30 осіб, 1,5 років

  7221, 7212 Рихтувальник кузовів. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 30 осіб, 1,5 років

  7241,7221 Електрозварник ручного зварювання. Коваль ручного кування. – 30 осіб, 1,5 років

  Разом: 90 осіб

   

  Всього: 210 осіб

   

  ІІІ. Документи для вступу

   

  3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «ВПУ № 11      м. Хмельницького»,  вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  - документ про освіту (оригінал).

  - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

  - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

          - копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

          - 5 конвертів з марками по Україні, 2 файли. 

          Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

  3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

  3.3. Особи, які вступають на навчання з професій пов’язаних з  роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці  подають  медичну довідку про придатність до навчання.

  3.4. Прийом документів на навчання до ДНЗ «ВПУ №11                                     м. Хмельницького» розпочинається з 01.02.2018р. і завершується не раніше, ніж за 15 днів до початку навчального року.

   

  ІV. Умови прийому

  4.1. Прийом до ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами тестування, середнього балу документу про освіту та співбесіди.

  4.2. Учні професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

  4.3. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

  Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

  4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

   

   


  1. V. Зарахування

  5.1. Зараховуються до ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького»  поза конкурсом:

  - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

  - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом  відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

  - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

  - діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

   - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

  5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

  - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

  - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

  - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

  - особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

  5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного       відбору приймальна комісія ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького»   приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання за обраною формою навчання.

  5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

  5.5. Зарахування до ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» здійснюється наказом  директора цього закладу. 

  5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «ВПУ №11                             м. Хмельницького»  може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

  5.7. Зарахування до ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького» на навчання за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України, здійснюється в межах затвердженого регіонального/державного замовлення.

   

  VІ. Прикінцеві положення

   

  6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального/державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 

  6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

  6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

  6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «ВПУ №11                     м. Хмельницького» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

   

   

   

                                                                                                                                                                                                       Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради

                                                                                                                                                                                                       Протокол № 3 від 22.11.2017 р.

   

  НОВИЙ САЙТ!

  Наразі сайт у режимі наповнення, тому вибачаємось за відсутність деяких матеріалів.

  Наша адреса

  м. Хмельницький

  вул. Тернопільська 15/2

  ел. адреса:vpu11khm@ukr.net

  телефон (факс) (0382) 67-01-86

  Директор

  Селізар Василь Михайлович

  тел.

  Попередня версія сайту

  Попередню версiю сайта ви можете переглянути за посиланням 

  Please publish modules in offcanvas position.